Меню
Профил
Език

Категории

Общи Условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ :


По смисъла на настоящите общи условия , под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

 • Електронен магазин – онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница  www.rabotnioblekla.com - собственост на ПЛАМИКРЕМ ООД - търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано под номер BG206276961 в търговския регистър на Република България, администрирана от същото дружество.
 • Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо дейност на територията на държавата на КУПУВАЧА, което доставя стоки на КУПУВАЧА след закупуването им в електронен магазин на интернет страница www.rabotnioblekla.com; Доставчик/продавач може да бъде всяко дружество сключило договор за ползване на електронен магазин www.rabotnioblekla.com;

 • Ползвател/Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от електронен магазин и при спазване на настоящите общи условия;

 • Профил – регистрация в интернет страницата www.rabotnioblekla.com, създадена от Ползвателя с цел закупуване на стоки от електронния магазин ;

 • Производител – реалния производител на стоката в световен мащаб;

 • Стока/потребителска стока – всеки продукт, който е въведен и годен за закупуване чрез електронния магазин;

 • Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Eлектронен магазин www.rabotnioblekla.com (ПЛАМИКРЕМ ООД) и Потребителя за покупка на стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

 • Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Доставчика и Ползвателя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)

 • Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.

 • Основен електронен адрес – посочена от Потребителя на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Доставчика - office@rabotnioblekla.com

 • Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;

 • Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Ползвателят адрес;

 • Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от Доставчика единственно с Наложен платеж или банков превод, при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

  

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПЛАМИКРЕМ ООД гр.Сливен, ул.Керамика №2, офис 104 , ЕИК: 206276961, представлявано от Кремена Панайотова-Управител наричано по-долу за краткост Електронен магазин, и крайните клиенти, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин. 

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: ПЛАМИКРЕМ ООД

 2. Седалище и адрес на управление на ПЛАМИКРЕМ ООД, ЕИК: 206276961, 

 3. гр. Сливен, ул.Керамика №2, офис 104, представлявано от Кремена Панайотова

 4. Данни за кореспонденция:e-mail: office@rabotnioblekla.com, тел: 0887835169

 5.  Вписване в търговския регистър: ЕИК 206276961,

 6. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

6.3. Национална агенция за приходите

ТД на НАП София,

Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,

тел.: 02/ 9859 3821

Офис Витоша:

Адрес: бул Цар Борис III № 215

Тел.: 02/ 9179124

Уеб сайт: www.nap.bg

6.4. Комисия за защита на конкуренцията,

Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18

Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч

Телефони: Деловодство: 02/9356 113

Факс: 02 980 73 15

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.rabotnioblekla.com , чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти;

 2. Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНИЯТ МАГАЗИН;

 5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

 6. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл.4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Чрез избор, поръчка и заплащане ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Електронния магазин, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  www.rabotnioblekla.com;

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет страницата на електронния магазин и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената и свързаните с поръчката разходи, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. За определени покупки, Доставчикът има възможност да предвиди доставка за своя сметка, което се отразява в профила на съответния продукт.

Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп. Доставчикът не носи отговорност за предоставянето на неверни данни.

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.7 (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе своята електронна поща/адрес и парола за отдалечен достъп.

(2) Електронната поща и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Потвърди" и "Потвърждавам поръчката си", ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Електронният магазин потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ електронен адрес, на който се изпраща и информация за създаване на регистрацията. След създаване на профил (акаунт) на ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ, между него и Електронния магазин възникват договорни отношения за така създадения профил и въведените лични данни.

(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) Страните се съгласяват че съдържанието на тази интернет страница е предмет на авторското право и всяко разпореждане с тях без предварителното писмено съгласие на Доставчика нарушава авторски права, право върху търговски марки или други законови разпоредби свързани с правото на интелектуална собственост.

(7) Направената регистрация сама по-себе си не обвързва ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ с извършването на определени покупки или допълнителни действия.

Чл.8.(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ и Електронния магазин, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на вписан Основен контактен електронен адрес, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да влезе в профила си, да избере полето за промяна на Основен електронен адрес и да спази предвидените там стъпки – въвеждане на стар адрес, въвеждане на нов адрес и потвърждаване на новия адрес, след което получава информационно електронно писмо на новия и стария електронен адрес за извършената промяна.

(3) За избягване на всякакви съмнения Електронният магазин информира ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ основен контактен електронен адрес, преди извършването на промяната му по ал. 2.

(4) Електронният магазин не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(5) Електронният магазин може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.9.(1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на страницата на Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Електронния магазин и ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес  www.rabotnioblekla.com , спецификите на отделните договори за покупко-продажба се регламентират в потвърдената от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчка.

(4) Страна по договора с Електронния магазин е ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ.       За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунта в Електронния магазин.

(5) Този договор за създаване на профил се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ в Електронния магазин. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчка от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез интерфейса на Електронния магазин.

(6) За сключването на този договор за създаване на регистрация и за сключването на договора за покупко-продажба на стока/и, Електронния магазин изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

Чл.10. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с Електронния магазин по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, в случай че ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ няма вече съществуваща регистрация в Електронния магазин;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки чрез идентифициране с електронна поща и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката – начин и точен адрес, чрез попълване на онлайн формата;

(5) Избор на вариант и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.11. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ/ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Електронния магазин са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин.

(2) Цената на стоките се определя от Електронния магазин в профила на всяка стока в сайта на Електронния магазин. При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба, преди финално потвърждение, цената на всяка поръчка се определя с включени всички данъци и транспортни разходи.

(3) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на Електронния магазин .

(4) Условията на доставка за отделните стоки са посочени в сайта на електронния магазин.

(5) Общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и условията на доставка се посочват от Електронния магазин преди финално потвърждаване на поръчката от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че крайната стойност на поръчката може да варира в зависимост от избрания начин за плащане, за което Електронния магазин уведомява ползвателя преди финалното потвърждаване на поръчката.

Чл.13. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, съгласно условията за плащане, публикувани на интернет страницата на електронния магазин.

Чл.14. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно специфични изисквания на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

- за стоки, които се предоставят с гаранцията от производителя, след регистрация на продукта в сайта на последния, в случай че ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ е регистрирал продукта;

- за стоки с нарушен търговски вид, в това число, но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти, като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, ИЗПРАНИ или ИЗПОЛЗВАНИ ОБЛЕКЛА и ОБУВКИ, стоки, на които не е запазен етикета, кутии, упътвания, пликове, брошури, рекламни материали и др. подобни.

- други предвидени в закона случаи.

(4) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от първия суми, включително и разходите за доставка на стоката, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Правото по ал.1 се счита за упражнено след попълване на формата на сайта на електронния магазин и получаване и инспектиране на стоката от Доставчика. В случай, че е налице някое от основанията по ал.2, Доставчикът връща стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ, като транспортните разходи са за сметка на последния.

(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност за времето на срока по ал.1.

(6) ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация, съгласно Условията и правилата за извършване на рекламации, публикувани на интернет страницата на електронния магазин.

Чл.15.(1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез сайта на Електронния магазин, освен ако стоките са поръчани в една поръчка, в който случай за срок на доставка се взема най-дългият срок. Доставчикът изготвя и публикува на страницата на електронния магази – Условия за доставка.

(2) В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ до Доставчика чрез сайта на Електронния магазин.

(3) В случай че Доставчикът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ и Електронния магазин и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал.3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път или телефон за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал.3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл.16.(1) Доставчикът предава стоките на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл.61 от Закона за защита на потребителите.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал.1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал.1 и чл.61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ - страна по договора.

 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.17.(1) Доставчикът доставя и предава стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок и на цитираното в поръчката място.

Чл.18. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.19.(1) Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни и предприема всички мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни,.

Чл.20.(1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, същият следва стъпките, посочени на интернет адрес www.rabotnioblekla.com

                                                                                                          

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.21.(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни свободно от Електронния магазин, за което последният ще уведоми всички ПОЛЗВАТЕЛИ/ПОТРЕБИТЕЛИ на Електронния магазин, чрез обявление на интернет страницата на магазина, публикувано 14 дни преди влизането на промените в сила, като същите ще имат действие за всички нови поръчки.

(2) Електронният магазин и ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ след изтичане на срока по ал.1. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ не е съгласен с измененията на общите условия, същият е свободен да не използва услугите на електронния магазин.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на Електронния магазин, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него, както и че е достатъчно същите да съдържат препратка към локацията на новите общи условия.

Чл.22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.rabotnioblekla.com; заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл.23. Eлектронният магазин може по всяко време и без предупреждение да променя материалите, услугите, продуктите и цените, публикувани на интернет страницата на електронния магазин. Измененията по предходното изречение не се прилагат за вече потвърдени поръчки.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.24. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ с Електронния магазин се прекратяват в следните случаи:

 •  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 •  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 •  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

 • при изземване или запечатване на продуктите от държавни органи;

 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на Електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Електронният магазин, неговите контрагенти или трети лица, посочени в този сайт, при никакви обстоятелства и при каквито и да е условия не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на данни, информация или прекъсване на бизнеса и др.), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани и/или цитирани в този сайт, или продуктите и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е поръчка, договор, гаранционна поддръжка, правонарушение или друго правна основание, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. 

Чл.26 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на същите като цяло или в частност на договора за покупко-продажба.

Чл.27 За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.

Чл. 29. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 20.04.2023 г.

 

ДЕТАЙЛИ И ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ДОСТАВКИ И РАЗПЛАЩАНИЯ                                         

1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат пакетирани и изпратени максимално бързо. 

Ние използваме услугите на доказани куриери - Еконт или Спиди.            

2. В рамките на страната:

Цената на доставката зависи от тарифата на съответната куриерска служба, която ще предпочетете, от теглото на поръчаните стоки и зоната, в която попада Вашето населено място.

Срокът за доставка е до 3 работни дни в зависимост от зоната на населеното място (в случай, че поръчаната стока е налична към момента на поръчката). 

3 Връщане на продукт за замяна:

Всички пратки които получавате са с опция тест и преглед преди да заплатите стойността на артикула в офиса на Куриера или доставени до адрес.

Ако артикула не ви допада, не е точният размер или просто желаете да го върнете, просто откажете артикула. Останалата част от пратката можете да задържите или просто откажете цялата пратка.

Ако вече сте приели пратката, но при проба по късно се окаже, че Ви трябва друг вид или размер, моля свържете се с нас на посоченият за контакти телефон, за да обсъдим от какво имате нужда и как да стане размяната или връщането на стоката.

Ще се постараем да удовлетворим избора Ви.

Ако въпреки всичко не можем да предоставим желания от Вас избор на стока, ние ще възстановим Вашите средства.

           

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ

Заявената стоката се предава на куриер веднага след установяване на връзка на наш оператор с клиента за уточнения относно потвърждение и адрес на доставката. При телефонния разговор ще бъдете информирани в кой ден ще бъдат окомплектовани и предадени на куриер Вашите покупки. Доставката се извършва от доказани куриери - Еконт или Спиди, взависимост кой точно сте избрали при поръчката Ви. Сумата по заявените стоки се заплаща на куриера от съответната куриерска служба и се потвърждава с подписването на необходимият документ. Разходите по доставката на стоките и стойността на наложения платеж са за сметка на Купувача.

           

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Според Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право да предяви рекламация и замяна на стока при представяне на:

1. Номер на поръчка 

2. Фактура или касова бележка

Ако не можете да представите никоя от тях, просто се свържете с нас и ще направим всичко възможно да решим казуса Ви.

Чл.186 от ЗЗД

Стоката трябва да е със запазена оригинална опаковка,  консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива. Стоката трябва да е с оригиналните етикети.

Стоката да е със запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

Транспортните разходи за връщане или размяна на стока по желание на клиента са за сметка на клиента.


Помирителна комисия

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:

 • Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr /- единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

 • Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Запознайте се с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. 

Онлайн решаване на спорове - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage